Tělesná výchova

Hodnocení v TV

V poslední době dochází k výrazným změnám při hodnocení žáků. A ani tělesná výchova (TV) není výjimkou (viz. tabulka níže).

Změny v hodnocení tělesné výchovy

Změny v hodnocení tělesné výchovy

Nejdůležitějším kritériem, jak hodnotit, je stanovení cílů v hodinách TV. Dle mého je základním cílem rozvoj základní sportovní gramotnosti dětí:

  • rozvíjet kladný postoj k pohybu (pokud možno pro celý život)
  • rozvíjet schopnosti (koordinace, síla, rychlost a vytrvalost)
  • zdokonalovat základní pohybové dovednosti (především hravou, soutěživou formou s prvky fair play)
  • předávat základní poznatky z teorie tělesné kultury (hygienické návyky, životospráva, sebehodnocení, sportovní chování atd.)

Výsledné hodnocení může tvořit několik částí (příklad ZŠ Janovice):

a) přístup žáka k výuce – SNAHA, ZÁJEM, CHOVÁNÍ (Může do jisté míry ovlivnit svou prací učitel TV. Je důležité být kreativní, připravený a neustále se zajímat o nové trendy a ty pak začleňovat do hodin.)

b) připravenost – VHODNÉ OBLEČENÍ A OBUV (Je důležité být důsledný. Vést si záznamy, informovat zákonné zástupce o nepřipravenosti žáka, obzvláště účinné je nahrazování hodin v jiném termínu…)

c) testování – VLASTNÍ MOŽNOSTI, INDIVIDUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ (Především u méně nadaných žáků je to velmi stresová záležitost (jednou z možností je rozdělení žáků do několika výkonnostních skupin). Snažme se žáky motivovat. Velmi důležité je srovnávání výkonů (evidence – např. formou sportovního deníku, záznamového listu rozvíjí sebehodnocení žáka) a následná jednoduchá analýza výkonu.)

Příklad škály hodnocení v atletice

Škály hodnocení v atletice

Výborně – plním si své povinnosti, řídím se pokyny vyučujícího Tv, chápu smysl všech částí vyučovací hodiny (rozcvičení, nástup ...), pravidelně nosím cvičební úbor včetně vhodné obuvi, chovám se jako sportovec (zásady fair play), snažím se o zlepšení svých vlastních výkonů. Respektuji své spolužáky i učitele a dodržuji zásady bezpečnosti.

Chvalitebně – většinou si plním své povinnosti, mám někdy problém soustředit se pouze na sebe a pokyny vyučujícího, někdy se nechám rozptylovat při rozcvičení nebo ostatních činnostech, občas zapomínám cvičební úbor a vhodnou obuv. Moje výkony mne občas zajímají pouze v činnostech, které mne baví.

Dobře – sport asi není pro mne to pravé. Často zapomínám cvičební úbor nebo vhodnou obuv. Zlepšení mých vlastních výkonů mne příliš nezajímá. Nerozumím příliš smyslu rozcvičení ani ostatních činností při hodině Tv. Můj zájem o dění při vyučování i zlepšení vlastních výkonů není příliš velký.

Dostatečně – Nejen že často zapomínám cvičební úbor nebo vhodnou obuv, ale i můj přístup k hodinám Tv není na požadované úrovni. Cvičím s velkou nechutí k veškerým pohybovým aktivitám a často pouze na příkaz vyučujícího Tv. Neuznávám ani nutnost respektování pravidel sportovního a slušného jednání.