KOORDINACE - OBRATNOST

Koordinace (obratnost) je pohybová schopnost provádět komplikované a koordinované pohyby, ve složité a často i neočekávaně se měnící situaci. Rozlišujeme koordinační schopnosti:

 • Obecné koordinační schopnosti: jsou základem pro rozvoj speciálních koordinačních schopností, vztahují se k provádění základních motorických dovedností
 • Speciální koordinační schopnosti: uplatňujeme především při vlastní hře
Koordinační schopnosti závisí na:
 • činnosti centrálního nervového systému
 • úrovni analyzátorů (zrak, sluch aj.)
 • stavu pohybové soustavy
 • regulaci svalového napětí

Dělení koordinačních schopností

Struktura koordinačních (obratnostních) schopností je komplex tvořící řada dílčích relativně samostatných schopností. Celkový počet se podle různých autorů pohybuje mezi 5 - 18. Každá z koordinačních schopnosti se v podstatě neprojevuje samostatně, ale má své zvláštnosti, které ji charakterizují a jimiž se ve větší nebo menší míře projevuje.

Diferenciační schopnost

Schopnost realizace přesných a ekonomicky prováděných pohybových činností na základě příjmu a zpracování motorických informací. Rozvoj této schopnosti je důležitý především v technicko-estetických sportech (moderní gymnastika, sportovní gymnastika, tance, krasobruslení).

Orientační schopnost

Schopnost určovat a měnit polohu a pohyb těla v prostoru a čase, a to vzhledem k hracímu poli (hřišti..) nebo pohybujícímu se objektu (hráči..). Má význam především u kolektivních sportů, jako je volejbal, basketbal apod. Je nutné vnímat např. vlastní postavení a pohyb, pohyb protihráče, pohyb spoluhráče.

Rovnováhová schopnost

Schopnost udržení rovnováhy při měnících se vnějších podmínkách, popř. znovuobnovení rovnovážného stavu. Hraje významnou roli při sportech jako je gymnastika, lyžování, krasobruslení, tenis.

Reakční schopnost

Schopnost rychlého zahájení a provedení pohybu jako reakce na určitý podnět v co nejkratším časovém úseku. Má rozhodující význam v mnoha sportech (míčové hry, kolektivní hry, rychlostní sporty) i v běžném životě. Je závislá na mnoha faktorech (doba vnímání, doba přenosu a zpracování informací, atd.)

Rytmická schopnost

Schopnost rytmické realizace pohybu, motoricky vyjádřit rytmus daný nebo v činnosti obsažený. Tato schopnost je velice důležitá v technicko-estetických sportech jako je tanec, moderní gymnastika, kde se klade důraz na plynulý a rytmický pohyb. Uplatňuje se i ve sportovních hrách ( vhodné načasování jednotlivých pohybů).

Schopnost spojování pohybů

Schopnost účelně koordinovat pohyby celého těla i dílčích částí ve vztahu k určité záměrné činnosti takovým způsobem, aby byl splněn cíl pohybového jednání. Je důležitým základem pro všechny sportovní činnosti. Nejvíce se tato schopnost projevuje při složitých koordinačních úkolech (hod na koš, kop na branku, skok vysoký, skok na lyžích aj.).

Schopnost přestavby pohybů

Schopnost přizpůsobit pohybové činnosti novým podmínkám. Hraje významnou úlohu při měnících se podmínkách, při nepředvídaných reakcích soupeře, apod.

Význam koordinačních schopností

 • urychlují a usnadňují motorické učení
 • ovlivňují již dříve osvojené dovednosti
 • umožňují efektivnější využití energetického potenciálu (ekonomie pohybu)
 • přispívají ke kultivovanějšímu estetickému projevu

Metodické poznámky k rozvoji koordinačních (obratonstních) schopností

 • trénink zejména u dětí a mládeže (v etapě základního tréninku), senzitivní období je 6-13 let, tedy před pubertou (začít ve věku 6-8 let i dříve)
 • cvičení koordinace zařazovat na začátek tréninkové jednotky, před vytrvalostí a silová cvičení
 • klást důraz na opakované řešení situací, ve kterých se sportovec vypořádává s koordinačně náročnou pohybovou činností
 • neustále rozšiřovat pohybové zkušenosti a vytvářet nové struktury pohybu
 • cvičení provádět v mnoha obměnách (kotoul na 100 způsobů) nebo (změny rytmu, změny na akustický, optická signál) a měnících se podmínkách (kotoul do duchny, žiněnky, podlaze, písku, vodě aj.)
 • procvičovat kombinace již dříve osvojených a dokonale zvládnutých prvků (gymnastické sestavy, pohybové vazby)
 • cvičení provádět v přiměřené intenzitě a na kvalitativně vysoké úrovni
 • postupovat od nejjednodušších ke složitějším cvičením (kotoul....dvojné salto), od stálých k podmínek k proměnlivým (uvnitř, venku, případně po různých prvcích)
 • cvičení s dodatečnými informacemi: omezení nebo naopak vyzdvižení funkce jednoho z analyzátorů (cvičení se zavázanýma očima, cvičení složitějších - asymetrických pohybů před zrcadlem)
 • cvičení provádět pod tlakem (vysoká rychlost, dodatečné informace, rušící vlivy z okolí), provádět několik činností současně (salom s driblinkem, žonglování hlavou v chůzi aj.), nebo cvičení po předchozím zatížení
 • je vhodné používat různé pomůcky a prostředky (míče, kužely, lana, lavice, apod.)

Příklady na rozvoj koordinačních (obratonostních) schopností

 • cvičení v měnících se vnějších podmínkách – např. běh mělká voda, hluboký písek, vysoká tráva, oranice, hustý les
 • běžecká abeceda 100x jinak (střídání běžecké techniky pravá a levá noha, změna techniky na signál apod.)
 • obratnostní dráhy (tzv. "opičí" dráhy)
 • akrobatická cvičení, akrobatické řady
 • cvičení na zdokonalení ovládání předmětů (např. míče)
 • cvičení na orientaci v prostoru (např. trampolíny)
 • cvičení na gymnastickém nářadí (např. hrazda, kruhy, bradla)
 • žonglování
 • cvičení s pomůckami na rozvoj koordinace - cvičení na balančních plošinách, bosu,reakční míče, reakční plošiny aj.
 • skoky přes různě upavené překážky (vpřed, vzad, do boku, po jedné noze, sounož apod.), skoky přes švihadlo či lano
 • hry pro rozvoj obratnostních schopností bez míče
 • obratnost s míčem (fotbal), obratnost s míčem (házená)
 • agility (hbitost) viz. přiložené viedeo

Práce nohou (foot work)

Reakční rychlost a koordinace pohybu

Koordinační průprava klamných pohybů pro fotbalisty

Rozvoj hbitosti (agility drils) - švihadla

Rozvoj hbitosti (agility drils) - mety

Rozvoj hbitosti (agility drils) - mety

Balanční plošiny

Balanční plošiny


Parkur - tak trochu jiná obratnost...

Literatura: